Advertisement
23/05/2018 | 10:04 pm

CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG

Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

-Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo mẫu quy định;

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép (trường hợp sử dụng vào mục đích lễ tang không phải thực hiện bản vẽ mặt bằng) di tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp phép tự thực hiện. Đối với trường hợp khoan, đào lòng đường, hè phố để thi công công trình cần gửi kèm bản chính hồ sơ thiết kế trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến do đơn vị tư vấn lập và biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

-Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
-Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân thành phố

-Đối tượng thực hiện: - Tổ chức, cá nhân.
-Mẫu đơn,   tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.(Theo mẫu tại Phụ lục số 3 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  - Không. 
-Phí, lệ phí: - Lệ phí gia hạn Giấy phép xây dựng: 150.000 đồng/giấy phép.(Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
-Kết quả: - Giấy phép xây dựng. 
-Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v: Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình v/v: Ban hành quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình v/v: Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh