Advertisement
23/05/2018 | 9:57 pm

CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” của UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển phòng Tư pháp

Bước 3: Phòng Tư pháp tra cứu hồ sơ lưu, trình UBND cấp huyện  ký bản sao giấy tờ hộ tịch

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp huyện

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
-Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ thay thế khác)

2- Giấy Uỷ quyền của người được cấp bản chính

3- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ theo quy định (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

-Thời hạn giải quyết: - Trong ngày làm việc
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

-Đối tượng thực hiện: - Cá nhân.
-Mẫu đơn,   tờ khai:

- Tờ khai đăng ký lại việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh.

(Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Không
-Phí, lệ phí: - Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 5.000đ/trường hợp
-Kết quả: - Bản sao giấy tờ hộ tịch.
-Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007  về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẳm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.