Advertisement
23/05/2018 | 9:59 pm

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỊCH TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN TỪ TIẾNG NƯỚC NGOÀI SANG TIẾNG VIỆT HOẶC TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG NƯỚC NGOÀI; CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký.
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện. Cán bộ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, công dân nộp lệ phí chứng thực.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.

Bước 3: Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Bước 4: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.

-Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.
-Hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ:

1- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra;

2- Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.

b) Số bộ hồ sơ: Theo nhu cầu của cá nhân.

-Thời hạn giải quyết:

- Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

-Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.

-Đối tượng thực hiện: - Cá nhân.                                                               
-Mẫu đơn,   tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Đối với người dịch: Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch (người dịch có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc người dịch có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch).

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

-Phí, lệ phí: - Lệ phí chứng thực: 10.000 đồng/trường hợp

(Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bô Tài chính, Bộ Tư pháp)

-Kết quả: - Giấy tờ, văn bản.
-Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bô Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh