Advertisement
23/05/2018 | 9:56 pm

THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện;

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất;

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận  gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN với trường hợp phải cấp mới GCN;

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thừa kế theo quy định

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

-  Giấy chứng tử bản sao

* Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

b) Số lượng: 02 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ;
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- UBND cấp huyện đối với trường hợp phải cấp mới GCN

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đối với trường hợp xác nhận và trang 3,4 của GCN

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký QSDĐ

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên & Môi trường; Chi cục thuế, kho bạc.

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai : - Tờ khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân theo quy đinh
-Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: đối với trường hợp thừa kế có tài sản gắn liền với đất

    + Diện tích dưới 500 m2: 400.000đồng/ hồ sơ

    + Diện tích từ 500m2 – 1000m2: 800.000đồng/ Hồ sơ

    + Diện tích từ 1000m2 – 3000m2: 1.600.000đồng/ Hồ sơ

    + Diện tích từ 3000m2 – 10.000m2: 4.000.000đồng/ Hồ sơ

    + Diện tích trên 10.000.000: 6.000.000 đồng/ Hồ sơ

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

    + 110.000đồng/giấy đối với các phường

    + 10.000đồng/ giấy đối với xã

    + 50.000đồng/giấy đối với trường hợp xác nhận vào trang 3,4 của giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

    + 35.000đồng/giấy đối với các phường

    + 10.000đồng/giấy đối với các xã

   + 50.000đồng/giấy với trường hợp xác nhận trang 3,4 của giấy chứng nhận có tài sản và 28.000đồng/ giấy với trường hợp không có tài sản

-Kết quả: - Giấy chứng nhận.
-Yêu cầu, điều kiện: - Không
- Căn cứ pháp lý:

-  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai;

-  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 02/2014/TT- BTC ngày 02 tháng 1 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 có hiệu lực ngày 14/6/2005