Advertisement
23/05/2018 | 9:54 pm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT, XÁC NHẬN TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI HẾT HẠN SỬ DỤNG ĐẤT.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện;

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất;

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận  gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN với trường hợp phải cấp mới GCN;

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định;

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ:

   Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên GCN thì thực hiện theo trình tự như sau:

-Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ;
-Cơ quan thực hiện: - Văn phòng ĐKQSD đất
-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai : - Mẫu số 09/ĐK tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
-Phí, lệ phí: - 28.000đồng/1 giấy
-Kết quả: - Giấy chứng nhận.
-Yêu cầu, điều kiện: - Không
- Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai;

-  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;