Advertisement
23/05/2018 | 9:55 pm

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân hoặc cán bộ địa chính nộp tại bộ phận một cửa, cán bộ một cửa kiểm tra và vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu hồ sơ đấy đủ.

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng TNMT kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và Trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận QSDĐ vào sổ theo dõi.

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

2- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của xã;

3- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

4. Biên bản giao nhận đất tại thực địa.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp Huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường

c)  Cơ quan phối hợp: Chi cục thuế, Kho bạc, Tài chính- Kế hoạch, Văn phòng ĐKQSD đất

-Đối tượng thực hiện: - Cá nhân, Hộ gia đình
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai :
-Phí, lệ phí: - Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Không thu phí.
-Kết quả: - Giấy chứng nhận
-Yêu cầu, điều kiện:
- Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

-Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

.- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.