Advertisement
23/05/2018 | 9:51 pm

THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất.

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận  gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN với trường hợp phải cấp mới GCN.

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng tặng cho có công chứng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bản gốc và Giấy chứng nhận photo có chứng thực.

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

b) Số lượng: 02 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ;
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:

- UBND cấp huyện đối với trường hợp phải cấp mới GCN

- Văn phòng Đăng ký quyền sửu dụng đất đối với trường hợp xác nhận vào giấy chứng nhận đã được cấp

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng ĐKQSDĐ

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai : - Không
-Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: đối với trường hợp tặng cho có tài sản gắn liền với đất

       + Diện tích dưới 500 m2: 400.000đồng/ hồ sơ

       + Diện tích từ 500m2 – 1000m2: 800.000đồng/ Hồ sơ

       + Diện tích từ 1000m2 – 3000m2: 1.600.000đồng/ Hồ sơ

       + Diện tích từ 3000m2 – 10.000m2: 4.000.000đồng/ Hồ sơ

       + Diện tích trên 10.000.000: 6.000.000 đồng/ Hồ sơ

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

        + 110.000đồng/giấy đối với các phường

        + 10.000đồng đối với xã

        + 50.000đồng/giấy với trường hợp xác nhận trang 3,4 của giấy chứng nhận có tài sản và 28.000đồng/ giấy với trường hợp không có tài sản

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

        + 35.000đồng/giấy đối với các phường

        + 10.000đồng/giấy đối với các xã

-Kết quả: - Chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ
-Yêu cầu, điều kiện: - Không
- Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

- Thông tư số 02/2014/TT- BTC ngày 02 tháng 1 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-  Bộ luật dân sự  số 33/2005/QH11 có hiệu lực ngày 14/6/2005