Advertisement
23/05/2018 | 9:56 pm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU

- Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện, thành phố

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất.

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận  gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ: 1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kèm theo danh sách những người sử dụng chung thửa đất, chủ sử dụng chung tài sản gắn liền với đất( Danh sách các thửa đất nông nghiệp của chung 1 người sử dụng, danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng 1 thửa đất, danh sách công khai kiểm tra hồ sơ đăng ký)

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP hoặc giấy tờ theo quy định tại điều 21 nghị định số 43/2014/NĐ – CP(Giấy tờ giao đất qua các thời kỳ, quyết định tranh chấp có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền, giấy tờ tặng cho, thừa kế theo quy định…….) 

c) Trích lục thửa đât, trích đo địa chính thửa đất, sơ đồ vị trí tài gắn liền với đất theo quy định.

d) Đơn xin xác nhận thời điểm nguồn gốc tạo lập tài sản có xác nhận của UBND xã, phường hoặc Giấy phép xây dựng (nếu có)

-Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký QSDĐ

c) Cơ quan phối hợp:  Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục thuế, kho bạc

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2. Phiếu lấy ý kiến khu dân cư

3. Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/LPTB( Ban hành theo thông tư 156/TT – BTC ngày 06/11/2013)

-Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm đinh: không thu phí

Lệ phí cấp giấy:

- 10.000 đồng đối với xã

- 35.000 đồng đối với phường không có tài sản và 100.000 đồng với trường hợp có tài sản

-Kết quả: - Giấy chứng nhận
-Yêu cầu, điều kiện:
- Căn cứ pháp lý: - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

-Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.