Advertisement
23/05/2018 | 9:54 pm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, MUA NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở.

- Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi cho người nhận chuyển nhượng hoặc cung cấp hồ sơ  nộp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện, thành phố

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất.

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Kiểm tra, xác nhận gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ: 1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật

- Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng

-  Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

-  Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng đối với trường hợp trên GCN chưa có sơ đồ vị trí tài sản hoặc có sơ đồ nhưng vị trí tài sản không đúng với hiện trạng.

2) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ( Không kể thời gian chuyển thuế để xác định nghĩa vụ tài chính)
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký QSDĐ

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cụ thuế, kho bạc

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất theo thông tư 156/TT – BTC ngày 06/11/2013

-Phí, lệ phí: - Không
-Kết quả: - Giấy chứng nhận
-Yêu cầu, điều kiện:
- Căn cứ pháp lý: - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

- Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh