Advertisement
23/05/2018 | 9:53 pm

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN TÁCH THỬA HOẶC HỢP THỬA ĐẤT.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện, thành phố

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND câp huyện chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất.

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât

- Đơn xin tách, hợp thửa đất

- Biên bản trích đo theo quy định

b) Số lượng: 01 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ không kể thới gian thực hiện trích đo .
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp Huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký QSDĐ

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai : - Đơn xin tách hợp thửa mẫu số 11/ĐK
-Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

  + 110.000đồng/giấy đối với các phường

  + 10.000đồng đối với xã

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

  + 35.000đồng/giấy đối với các phường

  + 10.000đồng/giấy đối với các xã

-Kết quả: - Giấy chứng nhận
-Yêu cầu, điều kiện: - Không
- Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

-Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh .