Advertisement
23/05/2018 | 9:52 pm

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện, thành phố

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất.

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận

   + Đối với trường hợp xin hợp nhất tài sản riêng của vợ hoặc chồng thành tài sản chung thì cần có văn bản thoả thuận của vợ chồng theo quy định của pháp luật và giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

   + Đối với trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất cần phải có sơ đồ thửa đất thửa đất có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ xác nhận.

   + Đối với trường hợp cấp đổi để chứng nhận bổ sung tài sản trên đất với giấy chứng nhận đã được cấp thì người sử dụng đất cần nộp:

- Đối với trường hợp tài sản được hình thành trước ngày 1/7/2006 thì cần có xác nhận của UBND xã, phường nơi có tài sản về nguồn gốc, thời điểm hình thành tài sản và sự phù hợp hay không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

- Đối với trường hợp tài sản hình thành sau thời điểm 1/7/2006 thì đối với trường hợp không phải xin phép xây dựng thì cần có xác nhận của UBND xã, phường về thời điểm hình thành và sự phù hợp với quy hoạch xây dựng. Đối với trường hợp phải xin phép cần có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Sơ đồ vị trí tài sản có dấu của đơn vị có tư cách pháp nhận của tổ chức được phép hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ

   + Đối với trương hợp cấp đổi GCN do dồn điền đổi thửa thì cần:

- Văn bản thoả thuận về việc chuyển đổi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân;

- Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của UBND cấp xã đã được UBND cấp huyện phê duyệt;

- Biên bản bàn giao ruộng đất theo phương án dồn điền đổi thửa (nếu có)

b) Số lượng: 02 bộ

-Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp không phải do đo vẽ bản đồ địa  chính và 50 ngày làm việc đối với truờng hợp đo vẽ lại bản đồ địa chính.

-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký QSDĐ

c) Cơ quan phối hợp: Chi cục thuế, Kho bạc, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Tờ khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định tại thông tư 156/ TT- BTC ban hành ngày 06/11/2013

- Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận

-Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định CQSDĐ: Không

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình: 60.000đồng

-Kết quả: - Giấy chứng nhận
-Yêu cầu, điều kiện: - Không
- Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

-Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh