Advertisement
23/05/2018 | 9:56 pm

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DO BỊ MẤT.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện;

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất;

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận  gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ huỷ GCN đã cấp và lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN;

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận

- Thông báo niêm yết công khai 15 ngày về việc khai báo mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình có xác nhận của UBND cấp xã vê việc đã niêm yết công khai việc mất giấy chứng nhận.

b) Số lượng: 01 bộ

-Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký QSDĐ

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường.

-Đối tượng thực hiện: - Hộ gia đình, cá nhân
-Mẫu đơn, mẫu tờ khai : - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận
-Phí, lệ phí:

Phí thẩm định CQSDĐ: Không

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

   + 110.000đồng/giấy đối với các phường

   + 10.000đồng đối với xã

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

   + 35.000đồng/giấy đối với các phường

   + 10.000đồng/giấy đối với các xã

-Kết quả: - Giấy chứng nhận
-Yêu cầu, điều kiện: - Không
- Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 01/7/2013 của Quốc hội

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.