Advertisement
23/05/2018 | 10:02 pm

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà Nước (Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước)

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

- Bản khai cá nhân hoặc thân nhân (theo mẫu)

- Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ BHXH; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy xác nhận hoạt động ở chiến trường; hồ sơ bệnh binh, hồ sơ thôi việc.

- Biên bản xét và xác nhận của BCH Hội Cựu chiến binh xã (theo mẫu)

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)