Advertisement
23/05/2018 | 10:02 pm

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ANH HÙNG LLVT, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

- Bản khai của người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng) (theo mẫu)

- Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)