Advertisement
23/05/2018 | 10:00 pm

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu);

- Bản sao lục có chứng thực các hồ sơ liên quan (Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- Khen thưởng huyện; lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên); hồ sơ BHXH (nếu là hưu trí, cán bộ đang công tác) thể hiện rõ quá trình công tác của cá nhân người có công)…

- Văn bản xác nhận và đề nghị kèm theo danh sách của UBND cấp xã.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)