Advertisement
23/05/2018 | 10:03 pm

XÁC NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

a) Thành phần hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân làm đơn cấp lại bằng Tổ quốc ghi công đến UBND xã, phường. UBND xã, phường kiểm tra, xác nhận, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

+ Giấy tờ gốc chứng minh là liệt sỹ (nếu có)

+ Danh sách đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

b)    Số lượng: 02 bộ