Advertisement
23/05/2018 | 10:06 pm

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NGƯỜI CÓ CÔNG

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu)

- Quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi (photo công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)