Advertisement
23/05/2018 | 10:01 pm

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐÀY

a) Thành phần hồ sơ:

UBND cấp xã tiếp nhận, nộp hồ sơ gồm:

+ Bản khai (theo mẫu)

+ Bản sao một trong các giấy tờ: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày; lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ BHXH hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian tù (như xác nhận của Ban liên lạc nhà tù).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)