Advertisement
26/04/2018 | 12:51 am

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

Tên thủ tục hành chính

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

1

Trình tự thực hiện Bước 1: Đại diện cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu giải thể làm tờ trình nộp cho Ủy ban nhân dân thành phố;

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét  và ra quyết định giải thể hoặc không giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập.

2

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND thành phố hoặc qua bưu điện.

3

Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị giải thể của cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ dân lập bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

4

Số lượng hồ sơ

01 bộ

5

Thời hạn giải quyết

10 ngày. Trong đó:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định giải thể hoặc không giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Đại diện cộng đồng dân cư thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập có nhu cầu giải thể

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Các phòng chuyên môn có liên quan;

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập;

- Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản, tài chính của trường của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Theo đề nghị của đại diện cộng đồng dân cư cơ sở đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.

12

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập;

- Quyết định số 968/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.