Advertisement
23/05/2018 | 9:57 pm

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ


Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa “của UBND  thành phố.

Bước 2:  Bộ phận “một cửa “của UBND  thành phố tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ cho cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét, trình UBND thành phố quyết định. Chuyển bộ phận “một cửa “để trả kết quả.

Bước 3: Bộ phận “một cửa “gửi kết quả cho cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản cam kết có xác nhận của phường, xã về việc không

b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

-Thời hạn giải quyết: - Trong ngày làm việc
-Cơ quan thực hiện:

1- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố

2- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch

-Đối tượng thực hiện: - Cá nhân
-Mẫu đơn,   tờ khai:  
-Phí, lệ phí:  
-Kết quả: - Quyết định hành chính             
-Căn cứ pháp lý:

-Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh

-Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Thông tư số 01/2009/TT-BKHĐT ngày 13/01/2009 của Bộ KHĐT về sửa đổi bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư