Advertisement
23/05/2018 | 9:52 pm

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG KINH DOANH CỦA HỘ CÁ THỂ

Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa “của UBND thành phố; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn Cá nhân viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận “một cửa “của UBND thành phố

Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy chứng nhận kinh doanh tại Bộ phận “một cửa “của UBND thành phố

-Cách thức thực hiện: Bộ phận “một cửa “của UBND thành phố
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể;

2- Bản gốc Đăng ký kinh doanh;

3- Bản sao Chứng minh thư nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

-Thời hạn giải quyết: - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính  Kế hoạch.

-Đối tượng thực hiện: - Cá nhân
-Mẫu đơn,   tờ khai: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể
-Phí, lệ phí: - Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh: 30.000đ
-Kết quả: - Giấy chứng nhận                      
-Căn cứ pháp lý:

- Luật hợp tác xã số 18/2003/QH11

- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành  hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX;

- Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX;

-Thông tư số 05/2005/TT-BKHDT, ngày 15/12/2005 của Bộ KHDT v/v hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005

- Quyết định số 295/QĐ-UBND, ngày 06/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ tài chính qui định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh.

-Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuốc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh.