Advertisement
23/05/2018 | 9:52 pm

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã
-Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận tại Bộ phận “một cửa “của UBND  thành phố. Cán bộ bộ phận “một cửa “tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển Phòng Tài chính kế hoạch.

Bước 2. Cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, trình lãnh đạo Phòng ký duyệt, trình UBND thành phố ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX. chuyển bộ phận “một cửa “để trả kết quả.

Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa “của UBND  thành phố.

-Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Xác nhận của Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Biên nhận của báo, đài về việc đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc tờ báo đã đăng thông báo này

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị rách, nát, cháy hoặc tiêu huỷ dưới hình thức khác:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, nói rõ lý do xin cấp lại.

- Nộp lại bản chính Giấy chứng nhận bị hỏng, rách, nát

b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

-Thời hạn giải quyết: - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch

-Đối tượng thực hiện: - Tổ chức
-Mẫu đơn, tờ khai:  
-Phí, lệ phí: - Lệ phí: 150.000đ
-Kết quả: Giấy chứng nhận                      
-Căn cứ pháp lý:

- Luật Hợp tác xã 2003- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh

-Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ tài chính qui định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh.

-Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuốc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh.