Advertisement
23/05/2018 | 9:55 pm

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA HỘ CÁ THỂ


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ cá thể
-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn Cá nhân viết đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới Phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận kinh doanh tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố.

-Cách thức thực hiện: - Tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố
-Hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:1- Đơn Đăng ký kinh doanh (nội dung xin cấp lại)

2- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất GCN ĐKKD (nếu bị mất) hoặc Bản cính GCN ĐKKD bị rách, nát;

3- Bản sao Chứng minh thư nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

-Thời hạn giải quyết: - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Tài chính – Kế hoạch.

-Đối tượng thực hiện: - Tổ chức
-Mẫu đơn, tờ khai: - Đơn Đăng ký kinh doanh
-Phí, lệ phí: - Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh: 30.000đ ( Căn cứ thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của bộ tài chính. )
-Kết quả: - Giấy chứng nhận                      
-Căn cứ pháp lý:

- Luật hợp tác xã số 18/2003/QH11

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP, ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2003

- Nghị định 77/2005/NĐ-Cp ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành  hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX;

- Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX;

- Quyết định số 88/2000/QĐ-BTM, ngày 4/4/2000 của Bộ Thương Mại ban hành danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKHDT, ngày 15/12/2005 của Bộ KHDT v/v hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005.