Advertisement
23/05/2018 | 9:51 pm

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỘ CÁ THỂ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
-Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố; cán bộ tiếp nhận hướng dẫn viết giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2:  Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm định và hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng tài chính – Kế hoạch trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hồ sơ được chuyển lại một cửa của UBND thành phố

Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy CN kinh doanh tại bộ phận “một cửa “của UBND  thành phố.

-Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố
-Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

2- Bản sao Chứng minh thư nhân dân;

3- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của phường, xã (nếu có); (tách 2 trường hợp)

4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề đủ điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

-Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
-Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

-Đối tượng thực hiện: - Cá nhân
-Mẫu đơn,   tờ khai: - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
-Phí, lệ phí: - Lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000đ
-Kết quả: Giấy chứng nhận                      
-Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ v/v Đăng ký kinh doanh.

- Thông tư số 03/2006/TT-BKH, ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Quyết định số 295/QĐ-UBND, ngày 06/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của chính phủ về việc đăng ký kinh doanh.

-Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 9/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ tài chính qui định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh.

-Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuốc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh.